Giải quyết các vấn đề trong môi trường các dịch vụ cụm của DB2 pureScale

Một cách tiếp cận có hệ thống để thu thập thông tin chẩn đoán và xác định vấn đề

From the developerWorks archives

Oleg Tyschenko and Massimiliano Gallo

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 06 2012

Bài này hướng dẫn các nhà quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) và các nhà quản trị hệ thống trong việc xác định vấn đề đối với các dịch vụ cụm IBM® DB2® pureScale® (pureScale DB2 của IBM). Khi bạn triển khai IBM DB2 pureScale Feature (Tính năng pureScale DB2 của IBM) dành cho các hệ thống DB2 Enterprise Server Edition (Ấn bản máy chủ doanh nghiệp DB2) vào sản xuất, bạn cần có các kỹ năng xác định vấn đề thích hợp. Bài này cung cấp thông tin về thu thập thông tin chẩn đoán khi xảy ra các lỗi và cung cấp thêm thông tin để giúp hiểu rõ các thành phần con tích hợp chặt chẽ trong DB2 pureScale Feature, như Cluster Caching Facility (CF - Tiện ích cụm lưu trữ tạm), General Parallel File System (GPFS –Hệ thống tệp song song tổng quát), Reliable Scalable Cluster Technology (RSCT - Công nghệ cụm có khả năng mở rộng tin cậy) và IBM Tivoli Systems Automation for Multiplatforms (Tivoli SA MP - Tự động hóa các hệ thống Tivoli cho Nhiều nền tảng của IBM).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=823402
ArticleTitle=Giải quyết các vấn đề trong môi trường các dịch vụ cụm của DB2 pureScale
publish-date=06292012