Mô hình hóa các chiều với InfoSphere Data Architect của IBM, Phần 1, Kỹ thuật xuôi chiều trong InfoSphere Data Architect

Mô hình hóa nhiều chiều

Yun Feng Bai and Prabhudoss Samuel

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 02 03 2012

Kiến trúc sư dữ liệu InfoSphere của IBM (IDA - IBM® InfoSphere® Data Architect) là một giải pháp thiết kế dữ liệu hợp tác để giúp bạn khám phá, mô hình hóa, thiết lập mối quan hệ và chuẩn hóa các tài sản dữ liệu đa dạng và phân tán. Nó là một thành phần trụ cột trong đề án của IBM để mở ra một môi trường quản lý dữ liệu tích hợp trong suốt toàn bộ vòng đời quản lý dữ liệu. Trong loạt bài này, hãy tìm hiểu cách xây dựng một mô hình các chiều dữ liệu bằng cách sử dụng InfoSphere Data Architect của IBM để nắm bắt có hiệu quả các yêu cầu phân tích ở các mức logic và vật lý chi tiết. Phần 1 tập trung vào việc sử dụng kỹ thuật xuôi chiều để đạt được một mô hình nhiều chiều dữ liệu.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=799645
ArticleTitle=Mô hình hóa các chiều với InfoSphere Data Architect của IBM, Phần 1: Kỹ thuật xuôi chiều trong InfoSphere Data Architect
publish-date=03022012