Xác nhận hợp lệ việc cài đặt DB2 của bạn khi sử dụng db2val

Một công cụ để giải quyết các điều phiền toái khi cài đặt

From the developerWorks archives

Prashant Naik, Shivraj Kumar Sarsambi, and Kayalvizhi Ganesan

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 14 02 2012

Bạn có thể sử dụng công cụ xác nhận hợp lệ bản sao của db2val với DB2® cho Linux®, UNIX® và Windows® của IBM® để xác nhận hợp lệ các tệp đã cài đặt ở mức cơ sở dữ liệu, mức cá thể hoặc mức hệ thống. Chức năng này có ích không chỉ cho việc triển khai DB2 trên quy mô lớn, mà còn để nhúng quá trình cài đặt DB2 bên trong bản cài đặt ứng dụng riêng của bạn. Bài này giải thích cách sử dụng công cụ này và minh họa cách dùng nó theo một số kịch bản.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=793457
ArticleTitle=Xác nhận hợp lệ việc cài đặt DB2 của bạn khi sử dụng db2val
publish-date=02142012