Sử dụng InfoSphere Data Architect để định nghĩa và thi hành các tiêu chuẩn đặt tên đối tượng dữ liệu

From the developerWorks archives

Wei Liu

Last updated: 07 10 2010|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 02 2012

Các tiêu chuẩn đặt tên đối tượng dữ liệu thúc đẩy sự hiểu biết chung về dữ liệu, chia sẻ dữ liệu qua các ranh giới của tổ chức và làm giảm sự dư thừa dữ liệu thông qua việc hợp nhất các thành phần dữ liệu đồng nghĩa và chồng chéo. Khi các tổ chức tìm kiếm hướng tới hiệu quả to lớn hơn nữa trong những ngày này, họ đang nắm lấy các tiêu chuẩn đặt tên trong việc quản lý dữ liệu và đã bắt đầu thi hành các tiêu chuẩn đó. Bài này xem xét các tính năng của IBM® InfoSphere Data Architect (IDA-Kiến trúc sư dữ liệu InfoSphere của IBM), cho phép người dùng định nghĩa và thực hiện các tiêu chuẩn đặt tên đối tượng và sau đó chứng tỏ bằng một ví dụ trong thế giới thực.

[07.10.2010: Bài này đã được cập nhật để phản ánh các khả năng của InfoSphere Data Architect 7.5.3.--Biên tập viên.]

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Rational
ArticleID=792708
ArticleTitle=Sử dụng InfoSphere Data Architect để định nghĩa và thi hành các tiêu chuẩn đặt tên đối tượng dữ liệu
publish-date=10072010