Thiết kế và triển khai thực hiện các dịch vụ web RESTful với Rational Software Architect

Phát triển dựa vào mô hình của dịch vụ web RESTful

From the developerWorks archives

Sandeep Katoch

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 03 08 2012

Việc mô hình hóa các dịch vụ web RESTful (thuần REST) là một trong những khả năng mới nhất trong Rational Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational). Trong quá trình giải thích các tính năng mô hình hóa REST, tác giả chỉ cho bạn cách thiết kế và triển khai một dịch vụ RESTful Bookmark (Đánh dấu trang RESTful) theo một mô hình UML (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất), như là một ví dụ. Bạn có thể sử dụng tính năng mới này và kiến thức vừa mới học được để tạo ra các mô hình giải thích các mô hình dịch vụ web của bạn trước và trong quá trình phát triển. Mô hình về cách tiếp cận mô hình này làm cho việc giải thích dự án của bạn cho những người khác trở nên dễ dàng và rõ ràng hơn nhiều. Nó cũng có thể trở thành một phần của tài liệu người dùng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=825456
ArticleTitle=Thiết kế và triển khai thực hiện các dịch vụ web RESTful với Rational Software Architect
publish-date=08032012