Định nghĩa các kiến trúc ứng dụng với Rational Software Architect, Phần 2: Cải tiến kiến trúc theo cách lặp

Quay lại bài viết

Hình 9. Một ví dụ về cấu trúc liên kết logic cho hệ thống Cung cấp dịch vụ ăn uống trực tuyến
các vị trí và các nút

Quay lại bài viết