Định nghĩa các kiến trúc ứng dụng với Rational Software Architect, Phần 2, Cải tiến kiến trúc theo cách lặp

Jean-Louis Maréchaux

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 02 2012

Loạt bài này trình bày các kỹ thuật để tạo các mô hình xác định và truyền tải kiến trúc của các hệ thống phần mềm chuyên sâu. Nó minh họa việc xây dựng kiến trúc phần mềm cho một công ty hư cấu, Yummy Inc. Khi sử dụng một cách tiếp cận lặp, bài này mô tả các hoạt động kiến trúc quan trọng cần thiết để xác định một hệ thống phần mềm chuyên sâu bằng Rational® Software Architect của IBM®. Phần 1 của loạt bài này đã giải thích cách tạo tầm nhìn cho kiến trúc này trong giai đoạn đầu của dự án của bạn. Trong phần 2, chúng ta mô tả kiến trúc được cải tiến theo cách lặp bằng cách sử dụng Rational Software Architect. Cả hai bài đều giả định rằng các độc giả đã quen thuộc với các phương pháp luận dựa trên việc phát triển lặp.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=790917
ArticleTitle=Định nghĩa các kiến trúc ứng dụng với Rational Software Architect, Phần 2: Cải tiến kiến trúc theo cách lặp
publish-date=02102012