Định nghĩa các kiến trúc ứng dụng với Rational Software Architect, Phần 1, Phác thảo kiến trúc

Jean-Louis Maréchaux

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 02 2011

Loạt bài này trình bày các kỹ thuật để tạo các mô hình xác định và truyền tải kiến trúc của các hệ thống phần mềm chuyên sâu. Nó minh họa việc xây dựng kiến trúc Cung cấp dịch vụ ăn uống trực tuyến cho một công ty hư cấu, Yummy Inc. Khi sử dụng một cách tiếp cận lặp, bài này mô tả các hoạt động kiến trúc quan trọng cần thiết để xác định một hệ thống phần mềm chuyên sâu bằng Rational® Software Architect (RSA) của IBM®. Trong phần 1 của loạt bài, chúng ta tập trung vào các nhiệm vụ điển hình để vạch ra kiến trúc và điều chỉnh tầm nhìn kỹ thuật cho các nhu cầu phát triển. Phần 2 sẽ mô tả cách cải tiến kiến trúc theo cách lặp bằng cách sử dụng RSA. Cả hai bài đều giả định rằng các độc giả đã quen thuộc với các phương pháp luận dựa trên việc phát triển lặp.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=792750
ArticleTitle=Định nghĩa các kiến trúc ứng dụng với Rational Software Architect, Phần 1: Phác thảo kiến trúc
publish-date=02102011