Gỡ lỗi và khắc phục sự cố các ứng dụng JavaServer Faces bằng cách sử dụng JSFTrace trong Rational Application Developer

From the developerWorks archives

Yury Kats

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 02 02 2012

JSFTrace giúp các nhà phát triển hiểu biết tốt hơn về cách công nghệ JavaServer Faces làm việc như thế nào và cách gỡ lỗi các ứng dụng JSF của họ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bài viết này mô tả các tính năng của JSFTrace được đưa vào sản phẩm Rational Application Developer của IBM phiên bản 7.5.4 và mô tả cách định cấu hình và sử dụng nó để xử lý sự cố.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=790897
ArticleTitle=Gỡ lỗi và khắc phục sự cố các ứng dụng JavaServer Faces bằng cách sử dụng JSFTrace trong Rational Application Developer
publish-date=02022012