Tự động hóa thiết bị đám mây ảo của bạn lên Hệ thống PureFlex của IBM

IBM Virtual Appliance Factory tự động hóa việc triển khai thiết bị đám mây của bạn lên các môi trường KVM và PowerVM

From the developerWorks archives

Jarek Miszczyk

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2012

Hệ thống PureFlex của IBM (IBM® PureFlex™ System) là một hệ thống chuyên gia, tích hợp, sẵn sàng cho đám mây, kết hợp cơ sở hạ tầng và tầng ứng dụng theo các mẫu đã được thử thách và có thể tối ưu hóa một cách đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu cụ thể, cung cấp tất cả các thành phần cơ sở hạ tầng cần thiết để chạy các tải làm việc của bạn trong chỉ một hệ thống duy nhất. Để tăng thêm lợi thế của Hệ thống IBM PureFlex với thời gian triển khai rất nhanh chóng, có một bộ công cụ IBM VAF (IBM Virtual Appliance Factory - Nhà máy thiết bị ảo của IBM) dùng để tự động hóa việc triển khai thiết bị đám mây của bạn — ứng dụng của bạn cùng với hệ điều hành và phần mềm trung gian được cấu hình thích hợp — lên môi trường đám mây KVM (Kernel-based Virtual Machine - Máy ảo dựa vào Nhân) và PowerVM. Hãy thực hiện một chuyến tham quan về bộ công cụ này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=832196
ArticleTitle=Tự động hóa thiết bị đám mây ảo của bạn lên Hệ thống PureFlex của IBM
publish-date=08282012