Quản lý các dịch vụ ứng dụng bằng các mẫu ứng dụng ảo

Các mẫu ứng dụng ảo nắm giữ tri thức chuyên gia nhiều năm về quản lý các dịch vụ ứng dụng đám mây

From the developerWorks archives

Joseph Bohn, Bobby McChesney, and James Kochuba

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2012

Trong môi trường Hệ thống PureApplication của IBM (IBM® PureApplication™ System) một mẫu ứng dụng ảo là yếu tố quan trọng cho phép người dùng nhanh chóng thiết lập và quản lý cơ sở hạ tầng ứng dụng đám mây; một mẫu ứng dụng ảo mô tả một ứng dụng và sử dụng các công cụ để xây dựng cơ sở hạ tầng thích hợp cho ứng dụng đó, rồi triển khai ứng dụng vào cơ sở hạ tầng đó. Các mẫu ứng dụng ảo của Hệ thống PureApplication của IBM là điều cốt lõi thu được trong nhiều năm kinh nghiệm và các cách thực hành tốt nhất về triển khai-cơ sở hạ tầng-ứng dụng. Các mẫu ứng dụng ảo gói gọn các giải pháp tối ưu hóa của nhiều thành phần phần mềm trung gian để lưu trữ các kiểu đặc trưng của các tải làm việc của ứng dụng trên máy chủ. Trong bài này, các tác giả giới thiệu cho bạn các mẫu ứng dụng ảo và vị trí của chúng trong hệ sinh thái, mô tả các thành phần và các chức năng của chúng và xem xét cơ bản về cách tạo và sử dụng một mẫu ứng dụng ảo.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Công nghệ Java
ArticleID=832193
ArticleTitle=Quản lý các dịch vụ ứng dụng bằng các mẫu ứng dụng ảo
publish-date=08282012