Các cách thực hành tốt nhất cho nhiều bên thuê điện toán đám mây

Xây dựng một kiến trúc nhiều bên thuê điện toán đám mây có sẵn, có khả năng mở rộng

From the developerWorks archives

Jason Petersson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 06 2012

Khám phá các cách thực hành tốt nhất và các công cụ để tạo ra kiến trúc nhiều bên thuê điện toán đám mây cũng như lập kế hoạch ban đầu cho các cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng và có tính sẵn sàng cao.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=820282
ArticleTitle=Các cách thực hành tốt nhất cho nhiều bên thuê điện toán đám mây
publish-date=06082012