Thay đổi hành vi ứng dụng: Từ trong nhà lên đám mây

Đưa một ứng dụng trung tâm dữ liệu lên đám mây: chủ động, không đối phó

From the developerWorks archives

Judith M. Myerson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 06 2012

Thông thường, các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ cần đưa ứng dụng khách truyền thống hay ứng dụng khách-chủ của họ chạy hết sức tốt trong đơn vị để chúng chạy tốt trong một môi trường đám mây. Để làm như vậy, họ cần thực hiện các thay đổi hành vi chủ động cho ứng dụng trước khi di trú nó lên đám mây. Trong bài này, trước hết tác giả nói về cơn ác mộng đang phải đối phó, đưa ra các ví dụ về các thay đổi hành vi chủ động cho ứng dụng và sau đó đề xuất cách bạn có thể tiếp tục chủ động khi di trú ứng dụng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Cloud computing
ArticleID=823394
ArticleTitle=Thay đổi hành vi ứng dụng: Từ trong nhà lên đám mây
publish-date=06292012