Phát triển các ứng dụng Web AJAX với IBM Rational Application Developer và Dojo

From the developerWorks archives

Robert Weisz and James Chung

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 02 08 2012

Bài này mô tả cách phát triển các ứng dụng web AJAX với IDE của IBM® Rational® Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational của IBM), khi sử dụng các thư viện Dojo được phân phối cùng với IBM® WebSphere® Application Server Feature Pack 2.0 (Gói tính năng của Máy chủ ứng dụng WebSphere 2.0 của IBM). Bài này cũng cung cấp một ví dụ thực hành, có sử dụng tiện ích (widget) Tree của Dojo.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=825434
ArticleTitle=Phát triển các ứng dụng Web AJAX với IBM Rational Application Developer và Dojo
publish-date=08022012