Dự báo tương lai, Phần 2, Các kỹ thuật mô hình hóa dự báo

Alex Guazzelli

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 23 08 2012

Đây là bài thứ hai của một loạt bài bốn phần tập trung vào các khía cạnh quan trọng nhất của phân tích dự báo. Phần 1 đã đưa ra một tổng quan chung về phân tích dự báo. Bài này tập trung vào các kỹ thuật mô hình hóa dự báo, các thuật toán toán học tạo nên cốt lõi của phân tích dự báo.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=831420
ArticleTitle=Dự báo tương lai, Phần 2: Các kỹ thuật mô hình hóa dự báo
publish-date=08232012