Làm tài liệu và tự động hoá các quy trình với Rational Method Composer và Jazz, Phần 1. Giá trị của các phương pháp trong thế giới phát triển phần mềm linh hoạt

Bruce MacIsaac

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 10 2012

Loạt bài này thảo luận về những đổi mới gần đây trong việc làm tài liệu hướng dẫn và thực thi các quy trình phát triển phần mềm. Trọng tâm là về tích hợp Rational Method Composer (Trình soạn phương pháp Rational) với các công cụ dựa trên Jazz. Bài đầu tiên trong loạt bài này bàn về tầm quan trọng của việc làm tài liệu về các phương pháp để thực thi và mở rộng quy mô phát triển phần mềm linh hoạt. Bài này cũng tóm tắt đề xuất có giá trị về một cách tiếp cận tích hợp - làm tài liệu về các phương pháp phát triển phần mềm bằng Rational Method Composer và tự động hoá thực thi các phương pháp đó bằng cách sử dụng Jazz. Các bài tiếp theo sẽ trình bày các kịch bản khác nhau để làm tài liệu và thực thi các phương pháp.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=843138
ArticleTitle=Làm tài liệu và tự động hoá các quy trình với Rational Method Composer và Jazz: Phần 1. Giá trị của các phương pháp trong thế giới phát triển phần mềm linh hoạt
publish-date=10292012