Làm tài liệu và tự động hoá các quy trình với Rational Method Composer và Jazz, Phần 2. Chọn dùng các quy trình hiện có

Ricardo Balduino

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 10 2012

Nhiều nhóm nhận thấy rất khó để một dự án được khởi đầu nhanh chóng, để các thành viên trong nhóm được định hướng đúng, để thiết lập và cấu hình công cụ, cũng như tận dụng lợi thế của các mẫu đã được chứng minh là thành công để làm các công việc của họ. Các nhóm khác được yêu cầu làm tài liệu về quy trình của họ vì lý do tuân thủ và chứng tỏ rằng họ làm theo đúng quy trình đó. Trong loạt bài gồm ba bài này, chúng tôi mô tả một cách để vượt qua những thách thức này bằng cách lấy một quy trình được định nghĩa trong Rational Method Composer (Trình soạn phương pháp Rational) và tự động hoá nó trong Rational Team Concert.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=843143
ArticleTitle=Làm tài liệu và tự động hoá các quy trình với Rational Method Composer và Jazz: Phần 2. Chọn dùng các quy trình hiện có
publish-date=10292012