Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 2, Ứng dụng của bạn đã sẵn sàng để trở thành ảo chưa?

Kyle Brown

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 06 2012

Phần 2 của loạt bài này xem xét cách làm thế nào để có thể quyết định tùy chọn triển khai nào phù hợp nhất với ứng dụng cụ thể của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Rational
ArticleID=819807
ArticleTitle=Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 2: Ứng dụng của bạn đã sẵn sàng để trở thành ảo chưa?
publish-date=06052012