Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 4, Đưa các ứng dụng của bạn lên đám mây bằng Công cụ Advanced Middleware Configuration

Barton Akeley and John Gough

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 06 2012

Phần 4 của loạt bài này xác định các ứng dụng mà bạn có thể di trú vào IBM® PureApplication® System (Hệ thống PureApplication của IBM) và cách sử dụng công cụ AMC (Advanced Middleware Configuration - Cấu hình phần mềm trung gian cao cấp) và IBM Workload Deployer (Bộ triển khai tải làm việc của IBM) để di trú các ứng dụng và triển khai các cá thể mới của chúng vào trong đám mây.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Rational
ArticleID=819810
ArticleTitle=Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 4: Đưa các ứng dụng của bạn lên đám mây bằng Công cụ Advanced Middleware Configuration
publish-date=06052012