Mô hình hóa SOA, Phần 5. Cài đặt dịch vụ

Jim Amsden

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 07 2009

Trong bốn bài viết trước đây về chủ đề này (xem "Thông tin liên quan về chủ đề này"), chúng tôi đã sử dụng phân tích nghiệp vụ để phân biệt các dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ ("Mô hình hóa SOA: Phần 1. Xác định dịch vụ") đáp ứng được những mục đích và mục tiêu của nghiệp vụ. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu rõ các dịch vụ và sử dụng các giao thức ("Mô hình hóa SOA: Phần 2. Đặc tả dịch vụ") cần thiết để đáp ứng những mục tiêu IT. Tiếp theo, chúng tôi đã cung cấp những mô hình thiết kế để nhận biết những dịch vụ được cung cấp và sử dụng như thế nào ("Mô hình hóa SOA: Phần 3. Thực hiện dịch vụ," "Mô hình hóa SOA: Phần 4. Các thành phần tạo nên dịch vụ"). Kết quả là một công nghệ trung gian nhưng là một mô hình thiết kế hoàn chỉnh của một giải pháp các dịch vụ được kiến trúc hóa. Trong bài viết cuối cùng về chủ đề này, chúng ta xem cách tạo ra một cài đặt hiện thời phù hợp với những quyết định về kiến trúc và thiết kế được đề cập trong mô hình các dịch vụ. Chúng ta sẽ tạo ra cài đặt dựa trên nền tảng bằng cách khai thác cả hai mô hình định hướng phát triển và công cụ chuyển đổi IBM® Rational® Software Architect UML-to-SOA để tạo ra một dịch vụ Web từ mô hình SOA.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=406447
ArticleTitle=Mô hình hóa SOA: Phần 5. Cài đặt dịch vụ
publish-date=07062009