Mô hình hóa SOA, Phần 4. Các thành phần tạo lên dịch vụ

Jim Amsden

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 07 2009

Đây là bài viết thứ tư trong loạt năm bài viết về cách thức tập hợp và kết nối các nhà cung cấp dịch vụ đã được mô hình hóa trong "Phần 3. Thực hiện dịch vụ" và dàn dựng các tương tác để cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho các yêu cầu nghiệp vụ. Thành phần kết quả sẽ trở thành một thành phần dịch vụ cấu tạo lên các dịch vụ được cung cấp bởi các thành phần người lập hóa đơn (Invoicer), sản phẩm (Productions), và người chuyển hàng (Shipper) để cung cấp một dịch vụ có khả năng xử lý các tiến trình của việc đặt hàng. Nó cũng chỉ ra cách thành phần dịch vụ này hoàn thành các yêu cầu nghiệp vụ đầu tiên.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=406422
ArticleTitle=Mô hình hóa SOA: Phần 4. Các thành phần tạo lên dịch vụ
publish-date=07062009