Mô hình hóa SOA, Phần 3. Thực hiện dịch vụ

Jim Amsden

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 07 2009

Bài thứ ba này của loạt bài viết năm phần giải thích các dịch vụ Web nền tảng SOA được cài đặt như thế nào. Quá trình nhận thức dịch vụ bắt đầu bằng việc quyết định thành phần nào sẽ cung cấp dịch vụ nào. Quyết định đó đóng vai trò quan trọng trong tính sẵn có, khả năng phân phối, bảo mật, phạm vi giao dịch và tính tương tác của dịch vụ. Sau khi các quyết định đó đã được đưa ra, bạn có thể mô hình hoá cách thức chức năng của mỗi dịch vụ được cài đặt và các chức năng yêu cầu thực sự được sử dụng như thế nào. Sau đó, bạn có thể sử dụng tính năng chuyển đổi UML-to-SOA có sẵn trong IBM® Rational® Software Architect để tạo một dịch vụ Web mà có thể được sử dụng trong IBM® WebSphere® Integration Developer để cài đặt, kiểm tra, và triển khai giải pháp hoàn thiện đó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=406408
ArticleTitle=Mô hình hóa SOA: Phần 3. Thực hiện dịch vụ
publish-date=07062009