Mô hình hóa SOA, Phần 2. Đặc tả dịch vụ

Jim Amsden

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 07 2009

Trong bài viết thứ hai của loạt năm bài này, chúng ta tiếp tục xác định giải pháp SOA bằng mô hình đặc tả chi tiết cho mỗi dịch vụ. Những đặc tả này sẽ xác định rõ những hợp đồng giữa các khách hàng và các nhà sản xuất dịch vụ. Những hợp đồng này bao gồm các giao diện được yêu cầu và được cung cấp, các giao diện đó đóng vai trò gì trong các đặc tả dịch vụ cũng như các quy tắc hoặc giao thức cho các vai trò đó tương tác với nhau như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=406395
ArticleTitle=Mô hình hóa SOA: Phần 2. Đặc tả dịch vụ
publish-date=07062009