Mô hình hóa SOA, Phần 1: Xác định dịch vụ

Jim Amsden

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 02 10 2007

Bài viết này là bài viết đầu tiên trong năm bài viết về phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc định hướng dịch vụ (SOA). Nó giới thiệu cách sử dụng các mô hình UML được mở rộng cùng với Software Service Profile® để thiết kế một giải pháp SOA được kết nối tới các yêu cầu công việc, nhưng không phụ thuộc vào các giải pháp thực hiện. Tác giả miêu tả các mục tiêu, mục đích của công việc và các quá trình công việc được tiến hành để đạt được mục tiêu đó, và giải thích cách sử dụng các quá trình để xác định dịch vụ liên quan đến công việc cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu được đưa ra.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=390958
ArticleTitle=Mô hình hóa SOA: Phần 1: Xác định dịch vụ
publish-date=10022007