Có gì mới trong Rational Quality Manager phiên bản 1.0.1

From the developerWorks archives

Brian Bryson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 13 10 2009

IBM® Rational®IBM Rational Quality Manager là một môi trường quản lý đánh giá tập trung, dựa trên nền Web. Nó cung cấp một giải pháp cộng tác và có thể tùy biến để lập kế hoạch kiểm định, điều khiển luồng công việc, theo dõi, và lập báo cáo và có thể định lượng các quyết định và chuyển giao của dự án sẽ có ảnh hưởng thế nào và phù hợp ra sao với các mục tiêu nghiệp vụ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=435244
ArticleTitle=Có gì mới trong Rational Quality Manager phiên bản 1.0.1
publish-date=10132009