Lập kế hoạch kiểm thử bằng cách sử dụng bộ phần mềm IBM Rational Quality Manager

From the developerWorks archives

Michael Kelly

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 11 2009

Bộ phần mềm IBM® Rational® (Nhà Quản lý Chất lượng Rational của IBM) được thiết kế để giúp các nhóm cộng tác với nhau bằng cách đồng bộ hóa nhóm làm việc thông qua vòng đời và tự động hoá các hoạt động có cường độ lao động cao. Dùng nó, các nhóm làm việc cũng có thể quản lý tốt hơn các dự án của họ bằng cách cung cấp độ đo thời gian và tin cậy. Rational Quality Manager được xây dựng trên nền Jazz. Bài này khảo sát quy trình lập kế hoạch kiểm thử, và xem xét cách Rational Quality Manager hỗ trợ quá trình đó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=444897
ArticleTitle=Lập kế hoạch kiểm thử bằng cách sử dụng bộ phần mềm IBM Rational Quality Manager
publish-date=11062009