Tài liệu tham chiếu Java API

Phần 3: Cấu trúc tham chiếu Eclipse Javadoc API được tạo ra thông qua việc chạy JavaTOC doclet và ANT

From the developerWorks archives

Mariana Alupului

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 07 2009

Bài viết này bàn thêm về JavaTOC doclet, cách sử dụng và mở rộng nó. Các cách tiếp cận được mô tả là giải pháp chuẩn Javadoc và sử dụng công cụ để tạo ra hệ trợ giúp trình bổ sung Eclipse. Tôi sẽ chạy JavaTOC doclet trong Eclipse thông qua thủ thuật Custom doclet, và thứ hai thông qua hệ thống xây dựng Ant. Công cụ JavaTOC tạo ra định hướng XML mục lục cho tài liệu tham chiếu Java API.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở, Rational
ArticleID=407126
ArticleTitle=Tài liệu tham chiếu Java API
publish-date=07102009