Sử dụng XForms để tạo công cụ kế toán, Phần 5, Phát triển các chức năng quản lý trách nhiệm

Tyler Anderson and Stony Yakovac

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 07 2009

Loạt sáu bài này trình bày về cách làm thế nào tận dụng sức mạnh của XForms kết hợp với MySQL và PHP để hỗ trợ tiến trình tạo ra một công cụ kế toán trực tuyến được gọi là X-Trapolate. Tất cả công nghệ lập trình tốt đều xử lý một mảng các bài toán mà nó có thể giải quyết tốt. Loạt bài này nêu bật những vấn đề mà XForms giải quyết một cách hiệu quả, chẳng hạn như nhu cầu về những tính toán trực tuyến và tương tác cao. Phần 5 trong loạt bài sáu phần này mô tả làm thế nào tạo ra biểu mẫu thanh toán cho trách nhiệm pháp lý và thanh toán, và biểu mẫu báo cáo để phân tích dữ liệu thanh toán và thống kê số liệu.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=407875
ArticleTitle=Sử dụng XForms để tạo công cụ kế toán, Phần 5: Phát triển các chức năng quản lý trách nhiệm
publish-date=07102009