Sử dụng XForms để tạo công cụ kế toán, Phần 4, Quản lí và báo cáo tài sản

Theo dõi các yêu cầu của người sử dụng liên quan tới các tài sản trong X-Trapolate

Nicholas Chase and Stony Yakovac

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 07 2009

Loạt bài sáu phần trình bày về cách làm thế nào tận dụng sức mạnh của XForms kết hợp với MySQL và PHP để hỗ trợ tiến trình tạo ra một công cụ kế toán trực tuyến được gọi là X-Trapolate. Tất cả công nghệ lập trình tốt đều xử lý một mảng các bài toán mà nó có thể giải quyết tốt. Loạt bài này nêu bật những vấn đề mà XForms giải quyết một cách hiệu quả, chẳng hạn như nhu cầu về những tính toán trực tuyến và tương tác cao. Phần 4 của loạt bài sáu phần này sẽ giải thích cách kết hợp nhiều kỹ thuật đã được đề cập trong phần trước bằng việc sử dụng các ví dụ về biểu mẫu xem lại đơn đặt hàng và biểu mẫu quản lí tài sản, với những đặc quyền cho những người sử dụng cung ứng. Phần này cũng giới thiệu các kỹ thuật mới giúp giải quyết những vấn đề phát sinh thực tế.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=407872
ArticleTitle=Sử dụng XForms để tạo công cụ kế toán, Phần 4: Quản lí và báo cáo tài sản
publish-date=07102009