Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 6, Cho người dùng quyền kiểm soát

Sử dụng các kỹ thuật ngữ nghĩa để người dùng mashup có thể kiểm soát được dịch vụ, thông tin và cách trình bày.

Nicholas Chase

Last updated: 08 03 2007|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 21 05 2009

Đây là bài viết cuối cùng trong một loạt các bài viết để chỉ cho bạn cách tạo một ứng dụng mashup. Ở đây, bạn cần có một ứng dụng đang chạy và một khung làm việc thay thế nhờ đó hệ thống có thể sử dụng các lập luận ngữ nghĩa để hiểu các dịch vụ tại điểm sử dụng của nó. Trong bài viết này, bạn sẽ để cho người dùng kiểm soát việc chọn lựa loại hình dịch vụ, dữ liệu lấy về từ dịch vụ Web, và cách trình bày dữ liệu đó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở, Công nghệ Java, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=391028
ArticleTitle=Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 6: Cho người dùng quyền kiểm soát
publish-date=03082007