Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa, Phần 5, Thay đổi các dịch vụ Web

Tạo cho người sử dụng mashup cơ hội lựa chọn các dịch vụ trong ứng dụng của bạn

Nicholas Chase

Last updated: 08 03 2007|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 21 05 2009

Loạt bài viết này trình bày chi tiết việc tạo ra một ứng dụng Mashup cho phép kiểm soát các dữ liệu được hiển thị với người sử dụng. Bây giờ bạn biết làm thế nào để tạo một bản thể luận (ontology) để xác định khái niệm đại diện của một dịch vụ, bạn có thể cho phép người dùng lựa chọn dịch vụ mà họ muốn sử dụng

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Công nghệ Java, Nguồn mở, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=391019
ArticleTitle=Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa, Phần 5: Thay đổi các dịch vụ Web
publish-date=03082007