Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 4, Tạo một bản thể luận

Lựa chọn một cách tự động giữa các dịch vụ và các phần của một dịch vụ với XML dựa trên ngôn ngữ bản thể luận web (OWL)

Nicholas Chase

Last updated: 08 03 2007|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 09 2009

Loạt bài này mô tả cách tạo một ứng dụng Mashup cho phép kiểm soát đối với các dữ liệu được hiển thị lại cho người sử dụng, để làm điều đó, bạn cần phải xây dựng một cách có đầu óc. Bây giờ bạn biết hiển thị thông tin trong RDF như thế nào, bạn có thể bắt đầu tạo một bản thể luận (ontology) bằng cách sử dụng Web Ontology Language (OWL) dựa trên XML. Việc này cho phép bạn chọn lựa giữa các dịch vụ và các bộ phận của các dịch vụ một cách tự động.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Công nghệ Java, Nguồn mở, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=391014
ArticleTitle=Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 4: Tạo một bản thể luận
publish-date=03082007