Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 3, Hiểu về RDF và ngôn ngữ lược đồ RDF

Xây dựng và diễn giải Khung Mô tả Tài nguyên (Resource Description Framework - RDF) và Ngôn ngữ Lược đồ RDF (RDF Schema Language - RDFs)

Nicholas Chase

Last updated: 08 03 2007|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Sức mạnh của Ultimate mashup là trí tuệ mà bạn phát triển bằng cách sử dụng các kỹ thuật Web ngữ nghĩa, đặc biệt là Web ngôn ngữ bản thể luận (Web Ontology Language - OWL). Nhưng trước khi bạn có thể sử dụng OWL, bạn cần quen với ngôn ngữ cơ bản của chương trình này, đó là Resource Description Framework (RDF) và RDF Schema Language (RDFs). Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản khá tốt về cả RDF và RDFs để bạn sẵn sàng xây dựng các bản thể luận (ontologies) cho công việc phát triển Web của bạn, và cũng có thể tận dụng sức mạnh của RDF cho các dự án khác.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Công nghệ Java, Nguồn mở, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=391010
ArticleTitle=Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 3: Hiểu về RDF và ngôn ngữ lược đồ RDF
publish-date=03082007