Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 2, Quản lý bộ đệm dữ liệu mashup

Cải tiến hiệu suất với pureXML và cơ sở dữ liệu DB2

Nicholas Chase

Last updated: 08 03 2007|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Rất nhiều ứng dụng lớn mà bạn sử dụng hàng ngày để tìm kiếm, mua sắm trực tuyến hoặc để tìm đường đi trong thị trấn cung cấp dữ liệu cho bạn sử dụng theo một cách hoàn toàn mới. Những người phát triển ứng dụng tạo ra nhiều ứng dụng mashup để đạt được mục đích cụ thể từ việc kết hợp các tập dữ liệu của một vài ứng dụng. Phần 1 của loạt bài này đã đề cập một ứng dụng, đó là bắt đầu rút dữ liệu từ một số dịch vụ và tổ hợp nó lại. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để lưu các kết quả yêu cầu vào một cơ sở dữ liệu DB2 9, cộng với làm giảm tải các dịch vụ mở rộng đó và cải tiến hiệu suất một cách đáng kể.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Công nghệ Java, Nguồn mở, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=391008
ArticleTitle=Ultimate mashup – Các dịch vụ Web và Web ngữ nghĩa (semantic Web), Phần 2: Quản lý bộ đệm dữ liệu mashup
publish-date=03082007