Tìm hiểu về DOM

From the developerWorks archives

Nicholas Chase

Last updated: 12 03 2007|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 17 07 2009

Mô hình Đối tượng Tài liệu (viết tắt là DOM) thậm chí xuất hiện trước cả XML. DOM cho phép một người phát triển tham chiếu, truy lục, và thay đổi các mục trong một cấu trúc XML, và nó cũng đóng một vai trò quan trọng đối với XML. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ nghiên cứu về cấu trúc của một tài liệu DOM. Bạn cũng sẽ nghiên cứu cách sử dụng công nghệ Java™ để tạo ra một Tài liệu từ một tệp XML, thay đổi nó, và truy lục đầu ra.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=413482
ArticleTitle=Tìm hiểu về DOM
publish-date=03122007