Viết các dịch vụ REST

Tạo các dịch vụ REST với công nghệ Java và Atom Publishing Protocol (Giao thức Xuất bản Atom)

From the developerWorks archives

J. Hanson

Last updated: 20 12 2007|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 12 2009

Hướng dẫn này bàn luận về các khái niệm của REST và Atom Publishing Protocol (APP - Giao thức Xuất bản Atom) và trình bày cách áp dụng chúng cho các dịch vụ. Nó cũng trình bày cách sử dụng công nghệ Java™ để thực hiện các dịch vụ dựa trên REST/APP.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=457942
ArticleTitle=Viết các dịch vụ REST
publish-date=12202007