Định vị các phần cụ thể của tài liệu XML với XPath, Phần 2

Cải tiến kết quả của XPath sử dụng vị từ phù hợp

From the developerWorks archives

Brett McLaughlin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 17 06 2008

Phần 1 của bài viết này đã đưa cho bạn biết lợi ích của XPath. Cách sử dụng ký tự dấu gạch chéo, các ký tự thay thế, tập hợp và văn bản đơn giản, đồng thời bạn cũng học cách làm thế nào xác định được các phần tử và các thuộc tính ở mọi vị trí của tài liệu XML. Tuy nhiên thỉnh thoảng có lúc bạn cần làm việc dựa vào tên của nút trong tài liệu. Khi sử dụng các vị từ để thực hiện tìm kiếm bạn có thể đánh giá được các giá trị của các thuộc tính và của nút cha và của các nút con của phần tử mục tiêu. Hơn thế nó cho phép bạn tìm một tập hợp các nút mở rộng và thực hiện cải tiến hay chọn lọc các cài đặt để bạn có thể thêm vào các khẳng định để cho phép các XPaths của bạn tìm kiếm chính xác các nút bạn muốn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=387545
ArticleTitle=Định vị các phần cụ thể của tài liệu XML với XPath, Phần 2
publish-date=06172008