Định vị các phần dữ liệu cụ thể của tài liệu XML với XPath, Phần 1

Sử dụng XPath để định vị và xác định từng phần của tài liệu XML

From the developerWorks archives

Brett McLaughlin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

XML là một kiểu định dạng dữ liệu hiệu quả và linh hoạt. Nhưng mục đích chính của XML là khả năng không giới hạn cho việc tìm kiếm một cách nhanh và hiệu quả yêu cầu trong toàn bộ một tài liệu. XPath cung cấp khả năng để dễ dàng tham chiếu đến một văn bản, đến các thành phần và các thuộc tính của tài liệu — và không yêu cầu nhiều thời gian để nghiên cứu. Thêm vào đó, XPath là giải pháp để xây dựng từ vựng và công nghệ của XML ví dụ như XSL và XQuery. Bài hướng dẫn này sẽ dạy bạn các nguyên tắc cơ bản của XPath bao gồm tất cả các khái niệm và các đối tượng lựa chọn khác nhau dưới dạng các ví dụ và các bài tập thực hành.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=387528
ArticleTitle=Định vị các phần dữ liệu cụ thể của tài liệu XML với XPath, Phần 1
publish-date=05202009