Tùy chỉnh một trang kết quả Google Maps với Google Mapplets

Tạo một giải pháp phía máy khách và máy chủ bằng cách sử dụng RSS, XSLT, PHP, KML và JavaScript

From the developerWorks archives

Jake Miles

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 01 02 2012

Google Mapplet là một ứng dụng chạy bên trong một trang kết quả của Google Maps (Các bản đồ của Google) và cho phép bạn thêm thông tin và hành vi tùy chỉnh của riêng mình cho trang web và bản đồ này. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ viết một ứng dụng Google Mapplet (Mapplet của Google) có sử dụng nguồn cấp tin RSS Thời tiết của Yahoo (Yahoo Weather RSS) để hiển thị thời tiết địa phương trong Google Maps. Để trình diễn các kỹ thuật khác nhau trong khi sử dụng API của Google Mapplets, bạn sẽ thực hiện hai giải pháp. Giải pháp đầu tiên là ở phía máy khách và sử dụng RSS (định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web) và JavaScript. Giải pháp thứ hai là ở phía máy chủ và sử dụng XSLT, PHP, KML và JavaScript.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=790468
ArticleTitle=Tùy chỉnh một trang kết quả Google Maps với Google Mapplets
publish-date=02012012