Chuẩn bị thi chứng chỉ XML và các công nghệ có liên quan, Phần 5, Thử nghiệm và tinh chỉnh XML

Khám phá các công cụ và các gợi ý để làm việc với XML

Louis Mauget

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 09 2009

Hướng dẫn này về việc thử nghiệm và tinh chỉnh XML là hướng dẫn cuối cùng trong một loạt bài giúp bạn chuẩn bị cho Bài thi lấy chứng chỉ IBM số 142, XML và các công nghệ liên quan. Hướng dẫn này cung cấp các lời khuyên và các gợi ý để chọn một công nghệ XML thích hợp và tối ưu hóa các phép biến đổi như thế nào. Nó tóm tắt với việc trình bày về các công cụ phổ biến mà bạn có thể sử dụng trong việc thử nghiệm các thiết kế XML.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=427453
ArticleTitle=Chuẩn bị thi chứng chỉ XML và các công nghệ có liên quan, Phần 5: Thử nghiệm và tinh chỉnh XML
publish-date=09112009