Chuẩn bị thi chứng chỉ XML và các công nghệ có liên quan, Phần 4, Các phép biến đổi XML

Chuyển đổi, tìm kiếm, duyệt đi qua và định dạng dữ liệu XML của bạn

Brian Brinker

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 12 2009

Khi một ứng dụng muốn chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác, thông thường cần biến đổi một tài liệu XML thành một định dạng XML khác, được một Lược đồ XML (XML Schema) hoặc Document Type Definition (DTD- Định nghĩa kiểu tài liệu) khác nhau chi phối. Khi một ứng dụng được yêu cầu chia sẻ hoặc hiển thị dữ liệu XML cho một người sử dụng, tài liệu XML có thể được biến đổi sang dạng HTML, Scalable Vector Graphics (SVG-Các đồ họa vec tơ căn chỉnh được), VoiceXML, văn bản thuần hay bất kỳ một trong số rất nhiều các định dạng để con người có thể đọc được. Hướng dẫn này bàn về các phép biến đổi XML và là phần thứ tư trong một loạt bài gồm có năm hướng dẫn mà bạn có thể sử dụng để trợ giúp chuẩn bị làm Bài kiểm tra cấp chứng chỉ IBM số 142, XML và các công nghệ liên quan.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=972290
ArticleTitle=Chuẩn bị thi chứng chỉ XML và các công nghệ có liên quan, Phần 4: Các phép biến đổi XML
publish-date=12112009