Chuẩn bị thi chứng chỉ XML và các công nghệ có liên quan, Phần 3, Xử lý XML

Khám phá làm thế nào để phân tích cú pháp và xác nhận tính hợp lệ các tài liệu XML cộng với cách sử dụng XQuery như thế nào

Mark Lorenz

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2009

Phân tích cú pháp và xác nhận tính hợp lệ là cốt lõi của XML. Biết cách làm thế nào để sử dụng tốt các khả năng này cũng là vấn đề sống còn cho việc đưa XML vào các dự án của bạn một cách thành công. Hướng dẫn này bàn về việc xử lý XML, hướng dẫn cho bạn cách làm thế nào để phân tích cú pháp và xác nhận tính hợp lệ các tệp tin XML cũng như sử dụng XQuery. Đây là hướng dẫn thứ ba trong một loạt bài gồm có năm hướng dẫn mà bạn có thể sử dụng để trợ giúp chuẩn bị cho Bài kiểm tra 142, XML và các công nghệ liên quan, để lấy chứng chỉ của IBM.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=972938
ArticleTitle=Chuẩn bị thi chứng chỉ XML và các công nghệ có liên quan, Phần 3: Xử lý XML
publish-date=08282009