Chuẩn bị thi chứng chỉ XML và các công nghệ có liên quan, Phần 2, Mô hình hóa thông tin

Mô hình dữ liệu với ngữ pháp XML

Louis Mauget

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2009

Hướng dẫn này về mô hình hóa thông tin là phần thứ hai trong một loạt gồm năm bài hướng dẫn có thể giúp bạn chuẩn bị cho Bài kiểm tra 142, XML và Các công nghệ liên quan để lấy chứng chỉ IBM™. Hướng dẫn này phân tích dữ liệu XML, đối chiếu tương phản các tài liệu trần thuật (narrative) với các tài liệu giống như bản ghi (record-like) và mô hình hóa một bài toán dữ liệu nhỏ bằng cách sử dụng ngữ pháp Document Type Definition (DTD-Định nghĩa kiểu tài liệu) và một vài lần sử dụng lặp đi lặp lại lược đồ XML của World Wide Web Consortium (W3C-Hiệp hội Web toàn thế giới). Nó kết thúc bằng một sự so sánh về DTD và Lược đồ XML để giúp bạn chọn cái này hay cái kia trong thiết kế của mình.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=424076
ArticleTitle=Chuẩn bị thi chứng chỉ XML và các công nghệ có liên quan, Phần 2: Mô hình hóa thông tin
publish-date=08282009