Chuyển đến nôi dung chính

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

Khi bạn đăng ký với trang developerWorks lần đầu tiên, một tiểu sử của của bạn được tạo ra. Chọn các thông tin về tiểu sử của bạn (tên, nước/vùng, và nơi làm việc) đã được hiện lên màn hình, thông tin này sẽ được hiện kèm với nội dung mà bạn đăng tải. Bạn có thể cập nhật thông tin này bất kỳ lúc nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

  • Đóng [x]

Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

  • Đóng [x]

Chuẩn bị thi chứng chỉ XML và các công nghệ có liên quan, Phần 1: Kiến trúc

Tìm hiểu để sử dụng XML ở đâu và khi nào trong thiết kế hệ thống

Mark Lorenz, Kiến trúc sư cao cấp, Hatteras Software, Inc.
Mark Lorenz là người sáng lập Hatteras Software, một hãng tư vấn về hướng đối tượng, và là tác giả của nhiều cuốn sách về phát triển phần mềm. Ông đã có chứng chỉ phân tích và thiết kế hướng đối tượng (OOAD), XML, RAD và Java. Ông đã sử dụng XHTML, các dịch vụ web, Ajax, JSF, Spring, BIRT, và các công cụ dựa trên Eclipse có liên quan để phát triển các ứng dụng Java doanh nghiệp

Tóm tắt:  Kiến trúc và các yêu cầu hiệu năng của hệ thống phần mềm ảnh hưởng đến quyết định của bạn về các công nghệ XML nào là thích hợp nhất cho các nhu cầu của ứng dụng của bạn. Hướng dẫn này về kiến trúc giúp cho bạn cách làm thế nào để nhận thấy rõ sử dụng công nghệ XML khi nào và ở đâu trong thiết kế hệ thống. Đây là hướng dẫn đầu tiên trong loạt năm bài hướng dẫn mà bạn có thể sử dụng để giúp chuẩn bị cho Bài thi 142, XML và Các công nghệ có liên quan, để nhận chứng chỉ của IBM.

Xem thêm bài trong loạt bài này

Ngày:  11 09 2009
Mức độ:  Trung bình

Hoạt động:  5469 lần đọc

Trước khi bắt đầu

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu có thể học được những gì từ hướng dẫn này và làm thế nào để thu nhận được nhiều nhất từ nó.

Về loạt bài viết này

Loạt bài viết này gồm năm hướng dẫn giúp bạn chuẩn bị để làm Bài thi 142 lấy chứng chỉ IBM, XML và các công nghệ liên quan, để đạt chứng chỉ XML và các công nghệ liên quan dành cho Nhà phát triển giải pháp có chứng nhận của IBM. Chứng chỉ này xác nhận một nhà phát triển trình độ mức trung cấp, người thiết kế và triển khai thực hiện các ứng dụng có sử dụng XML và các công nghệ liên quan như: Lược đồ XML, Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT- Chuyển đổi ngôn ngữ định kiểu mở rộng) và XPath. Nhà phát triển này có một sự hiểu biết tốt về XML cơ bản, có kiến thức về các khái niệm của XML và các công nghệ liên quan; hiểu dữ liệu có quan hệ với XML như thế nào, đặc biệt là với các vấn đề kết hợp với việc mô hình hóa thông tin, xử lý XML, biểu hiện XML và các dịch vụ Web; có một kiến thức uyên thâm về các khuyến cáo W3C có liên quan đến XML cốt lõi; và quen thuộc với các cách làm thực hành tốt nhất, được nhiều người biết đến.

Bất cứ ai đang làm việc phát triển phần mềm trong một vài năm gần đây đều nhận thấy rằng XML mang lại khả năng xuyên nhiều nền tảng dành cho xử lý dữ liệu, cũng giống như ngôn ngữ lập trình Java™ làm được với logic ứng dụng. Loạt bài hướng dẫn này dành cho bất kỳ ai, những người muốn tiến xa hơn những điều căn bản về việc sử dụng các công nghệ XML.


Về hướng dẫn này

Hướng dẫn này là phần đầu tiên trong loạt bài "Chuẩn bị thi chứng chỉ XML và Các công nghệ có liên quan" sẽ đưa bạn qua các lĩnh vực chủ yếu về cách sử dụng có hiệu quả các công nghệ XML cho các dự án Java. Hướng dẫn đầu tiên này tập trung vào kiến trúc -- có nghĩa là, sử dụng các công nghệ nào trong những tình huống nào theo cách thực hiện tốt công việc.

Hướng dẫn này đặt nền móng cho Phần 2, trong đó tập trung vào việc mô hình hóa thông tin, bao gồm việc sử dụng các vùng tên và định nghĩa của các lược đồ Document Type Definition (DTD – Định nghĩa kiểu tài liệu).

Hướng dẫn này được viết cho các lập trình viên Java, những người có một sự hiểu biết cơ bản về XML và các kỹ năng và kinh nghiệm của họ ở mức bắt đầu đến mức trung cấp. Bạn cần phải có hiểu biết chung về định nghĩa, xác nhận hợp lệ và việc đọc các tài liệu XML, cũng như các kiến thức để làm việc được với ngôn ngữ Java .


Các mục tiêu

Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ biết làm thế nào để:

  • Xác định những tác động của một kiến trúc đã cho đến các lý do thiết kế XML.

  • Chọn các công nghệ XML thích hợp cho một kiến trúc cụ thể.

  • Đánh giá các lý do về hiệu năng với việc phân tích cú pháp XML, xác nhận hợp lệ và chuyển đổi.

  • Triển khai thực hiện các lớp Java bằng cách sử dụng Java Architecture for XML Binding (JAXB - Kiến trúc Java để ràng buộc XML).

  • Giải quyết vấn đề bảo đảm an ninh XML bằng cách sử dụng mã hóa XML và các chữ ký.


Các điều kiện cần có trước

Hướng dẫn này được viết cho các nhà phát triển, những người có một kiến thức nền tảng về lập trình và kịch bản lệnh, những người có một sự hiểu biết về các mô hình khoa học máy tính cơ bản và các cấu trúc dữ liệu. Bạn cần quen thuộc với các khái niệm khoa học máy tính, có liên quan đến XML sau đây: duyệt đi qua cây, phép đệ quy, và sử dụng lại dữ liệu. Bạn cũng cần quen biết với các tiêu chuẩn và các khái niệm Internet, chẳng hạn như trình duyệt Web, mô hình khách-chủ, dẫn chứng bàng tài liệu, định dạng, thương mại điện tử, và các ứng dụng web. Kinh nghiệm thiết kế và triển khai thực hiện các ứng dụng máy tính dựa trên Java™ và làm việc với các cơ sở dữ liệu quan hệ cũng nên có.


Các yêu cầu hệ thống

Bạn cần một hệ thống với một trình duyệt cập nhật.

1 của 5 | Trang sau

static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=427437
TutorialTitle=Chuẩn bị thi chứng chỉ XML và các công nghệ có liên quan, Phần 1: Kiến trúc
publish-date=09112009
author1-email=mlorenz@nc.rr.com
author1-email-cc=