Hiểu biết về Đặc tả các dịch vụ Web, Phần 5, Các dịch vụ Web-Chính sách

Tyler Anderson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 11 2010

Các dịch vụ Web có thể hỗn loạn khi thiếu một định nghĩa rõ ràng về cách sử dụng chúng. Hướng dẫn này, Phần 5 của loạt bài Hiểu biết về các dịch vụ Web, giải thích các khái niệm đằng sau Các dịch vụ Web-Chính sách (WS-Policy) và các tiêu chuẩn liên quan, chẳng hạn như Các dịch vụ Web-Chính sách An ninh (WS-SecurityPolicy), cung cấp một phương tiện để xác định các cấu hình có khả năng của một dịch vụ Web và cũng để thực thi an ninh và xác thực.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=579900
ArticleTitle=Hiểu biết về Đặc tả các dịch vụ Web, Phần 5: Các dịch vụ Web-Chính sách
publish-date=11102010