Hiểu biết về Đặc tả các dịch vụ Web, Phần 4, Các dịch vụ Web-An ninh

Nicholas Chase

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 11 2010

Có một vài (nếu có) hệ thống mức doanh nghiệp không đòi hỏi một hình thức bảo mật này hay khác. Trong các dịch vụ Web, quá trình này phức tạp hơn trong các lĩnh vực hoạt động khác do bản chất xuyên quốc gia, phân tán của các dịch vụ Web. Hướng dẫn này, Phần 4 của loạt bài Hiểu biết về các đặc tả của các dịch vụ Web, giải thích các khái niệm đằng sau Các dịch vụ Web-An ninh (WS-Security) và các tiêu chuẩn liên quan như Chữ ký XML (XML Signature), kết hợp để làm cho an ninh trong thế giới các dịch vụ Web không chỉ có khả năng, mà là thực tế.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=579899
ArticleTitle=Hiểu biết về Đặc tả các dịch vụ Web, Phần 4: Các dịch vụ Web-An ninh
publish-date=11102010