Hiểu biết về Đặc tả các dịch vụ Web, Phần 1, SOAP

Nicholas Chase

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 10 2010

Tầm quan trọng hiện tại đối với SOA (Service-Oriented Architectures - Các kiến trúc hướng dịch vụ) đã diễn tả địa vị nổi bật về các dịch vụ Web, nhưng thật dễ dàng đi lạc trên tất cả thông tin đang được bàn tán đó. Loạt bài này mang đến cho bạn câu chuyện trung thực về tất cả các đặc tả dịch vụ Web chủ yếu, bắt đầu với SOAP (Simple Object Access Protocol – Giao thức truy cập đối tượng đơn giản) và xuống tới WS-BPEL (WS Business Process Execution Language - Ngôn ngữ thực thi qui trình nghiệp vụ WS). Hướng dẫn này giải thích các khái niệm cơ bản về các dịch vụ Web và SOAP và giải thích cách xây dựng một máy chủ và ứng dụng khách SOAP.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=549726
ArticleTitle=Hiểu biết về Đặc tả các dịch vụ Web, Phần 1: SOAP
publish-date=10082010