Xây dựng các dịch vụ web với an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng Rational Application Developer V7, Phần 3: , Định cấu hình cho HTTPS

Henry Cui

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 09 2009

Phần 1Phần 2 của loạt bài hướng dẫn gồm ba phần này hướng dẫn cho bạn cách để phát triển dịch vụ web và trình khách dịch vụ web, cách định cấu hình xác thực cơ sở HTTP. Trong bài viết cuối cùng của loạt bài này, bạn tạo ra một chứng chỉ tự ký (self-signed certificate), kho chìa khóa, kho ủy thác (trust store), và định cấu hình cho giao thức Secure Sockets Layer (SSL) bằng cách sử dụng bàn điều khiển quản trị WebSphere® của IBM® Sau đó, bạn định cấu hình HTTPS cho các dịch vụ web và các trình khách dịch vụ Web của bạn và kiểm thử các dịch vụ web qua HTTPS của cả hai loại: trình khách Java™ Platform, Enterprise Edition (Java EE) và trình khách Java độc lập.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Rational
ArticleID=427546
ArticleTitle=Xây dựng các dịch vụ web với an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng Rational Application Developer V7, Phần 3:: Định cấu hình cho HTTPS
publish-date=09112009