Xây dựng các dịch vụ web với an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng Rational Application Developer V7, Phần 2 , Định cấu hình cho xác thực cơ sở HTTP

Henry Cui

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2009

Phần 1 của loạt bài hướng dẫn này đã hướng dẫn bạn từng bước xây dựng một dịch vụ web cho một ứng dụng máy tính cầm tay đơn giản. Bạn đã tạo ra các dịch vụ web và kiểm thử hai loại hình trình khách dịch vụ Web khác nhau - trình khách Java ™ Platform, Enterprise Edition (Java EE) và trình khách Java độc lập - và xử lý các trường hợp ngoại lệ do người dùng định nghĩa trong các dịch vụ web. Bài thứ hai này của loạt bài gồm ba phần chỉ cho bạn cách định cấu hình xác thực cơ sở HTTP cho các dịch vụ web của bạn và trình khách dịch vụ web và giám sát các thông tin xác thực cơ sở HTTP bằng cách sử dụng trình giám sát TCP/IP.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Rational
ArticleID=424075
ArticleTitle=Xây dựng các dịch vụ web với an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng Rational Application Developer V7, Phần 2: Định cấu hình cho xác thực cơ sở HTTP
publish-date=08282009