Xây dựng các dịch vụ web với an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng Rational Application Developer V7, Phần 1: , Xây dựng dịch vụ web và dịch vụ web phía khách

Henry Cui

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2009

Bạn hãy xây dựng dịch vụ web an toàn với bảo đảm an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng IBM® Rational® Application Developer V7 và IBM WebSphere® Application Server V6.1. Hãy học theo loạt bài gồm ba phần này để nhận được các chỉ dẫn từng bước về cách thức phát triển các dịch vụ web và trình khách, định cấu hình xác thực cơ sở HTTP và định cấu hình HTTP trên SSL (HTTPS). Phần một của loạt bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cho bạn cách xây dựng một dịch vụ web cho một ứng dụng máy tính cầm tay đơn giản. Bạn tạo ra và kiểm thử hai kiểu trình dịch vụ web cho máy khách khác nhau: trình khách Java™ Platform, Enterprise Edition (Java EE) và trình khách Java độc lập. Bạn cũng xử lý các trường hợp ngoại lệ do người dùng định nghĩa trong các dịch vụ web.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Rational
ArticleID=424074
ArticleTitle=Xây dựng các dịch vụ web với an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng Rational Application Developer V7, Phần 1:: Xây dựng dịch vụ web và dịch vụ web phía khách
publish-date=08282009